“Καλά τα λεφτά για Περιφερειάρχες και Δημάρχους”, από 4.168 € το μήνα…

 

Καθόλου χαμηλοί δεν είναι οι “μισθοί” που παίρνουν οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης. Καθορίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ (4704 τ.Β΄/22-10-2018), οι αποδοχές των αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των γενικών γραμματέων των Δήμων, σύμφωνα με ΚΥΑ των Αλέξη Χαρίτση (ΥΠ.ΕΣ.) και Γιώργου Χουλιαράκη (Αν.ΥΠ.ΟΙΚ.)

Ειδικότερα, οι αποδοχές τους συναρτώνται με την αντιμισθία του Γεν. Γραμματέα Υπουργείου (που είναι 4.631 € το μήνα) και συγκεκριμένα είναι οι  εξής:…

  1. α) Η αντιμισθία των δημάρχωνσε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκωνείναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (δηλ. 4.168 € το μήνα),

των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των ανωτέρω αποδοχών (δηλ. 3.334 € το μήνα)

και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) των ανωτέρω αποδοχών (δηλ. 2.501 € το μήνα),.

β) Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής.

γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010.

δ) Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς των δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου. Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά. Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω γενικούς γραμματείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή.

  1. α)Η αντιμισθία του περιφερειάρχηείναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (δηλ. 4.168 € το μήνα).

β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη (δηλ. 3.126 € το μήνα)

και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το είκοσι έξι και τριάντα εκατοστά τοις εκατό (26,3%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη (δηλ. 1.096 € το μήνα).

γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται ατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 181 του ν.3852/2010.

https://epirusin.blogspot.com/2018/10/4168.html